Karmel Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Jedna z fundacji sióstr Karmelitanek Bosych jest pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Józefa. Klasztor położony jest w Łasinie w diecezji toruńskiej.

Oto co piszą siostry o swoim klasztorze na swojej stronie:

Karmel Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętego Józefa w Łasinie powstał 25.02.1995 roku. Należymy do Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy fundacją Karmelu w Kaliszu. Matka Boża nieustającej Pomocy z tamtejszego Sanktuarium przyprowadziła nas do młodej diecezji toruńskiej, której jest Patronką, pragnąc zakorzenić nas w tutejszym Kościele Lokalnym. Dzięki wielkiej życzliwości i hojności Sióstr Felicjanek, od których otrzymałyśmy budynek na klasztor przybyłyśmy do Łasina, gdzie ukryte za kratą Karmelu otaczamy modlitwą wszelkie sprawy świata, Kościoła, Zakonu, naszej Diecezji, Parafii i każdego człowieka.

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w asinie

Na stronie Sióstr znajduje się skrzynka intencji modlitewnych.


Nasze intencje modlitewne:

 

120 komentarzy do wpisu „Karmel Matki Bożej Nieustającej Pomocy”

 1. intencja b?agalna
  Matko Nieustaj?cej Pomocy, pomó? nam szybko i pomy?lnie za?atwi? bardzo trudn? spraw?. We? w sw? opiek? nasz? rodzin?. Pob?ogos?aw nam, aby?my szcz??liwie pokonali dr?cz?ce nas od pewnego czasu powa?ne problemy ?yciowe

 2. int.b?agalna
  Ukochana Nasza Matuchno, pomó? nam szcz??liwie wybrn?? z tej trudnej sytuacji, w jakiej si? obecnie znajdujemy

 3. Pro?ba o modlitw? o mi?o??
  Naj?wi?tsza Matko Bo?a Nieustaj?cej Pomocy, b?agam Ciebie o szczer?, tak upragnion? mi?o?? Beaty do mnie, aby?my pewnego dnia mogli z ca?ego serca ?lubowa? sobie nasz? mi?o?? przed Panem Bogiem w Ko?ciele, je?li to jest zgodne z Jego Wol?.
  Bardzo prosz? o modlitw?, ?eby to moje Wielkie ?yciowe Marzenie mog?o si? spe?ni?. Krzysztof

 4. Pro?ba o modlitw? o mi?o??
  Naj?wi?tsza Matko Bo?a Nieustaj?cej Pomocy, b?agam Ciebie o szczer?, tak upragnion? mi?o?? Beaty do mnie, aby?my pewnego dnia mogli z ca?ego serca ?lubowa? sobie nasz? mi?o?? przed Panem Bogiem w Ko?ciele, je?li to jest zgodne z Jego Wol?.
  Bardzo prosz? o modlitw?, ?eby to moje Wielkie ?yciowe Marzenie mog?o si? spe?ni?. Krzysztof

 5. pro?ba o modlitw?
  Matko Boska Nieustaj?cej Pomocy, pomó? nam wybrn?? z tej beznadziejnie trudnej sytuacji. Aby sprawa jak najszybciej i pomy?lnie dla nas (bez przenoszenia jej) si? zako?czy?a. Aby uda?o si? udowodni? prawd?. St?um but?, pazerno?? i m?ciwo?? u zi?cia.

 6. Matko Bo?a Szkaplerzna, Niepokalana, Po?redniczko Wszelkich ?ask i Wspó?odkupicielko rodzaju ludzkiego poprzez Twoje Niepokalane Pocz?cie i Twoje Krwawe ?zy Mi?osierdzia prosz? o Twoja opiek? i wyjednanie ?ask: odrodzenia mojej rodziny i ma??e?stwa w mi?o?ci prawdziwej, zgodzie, przebaczeniu, powrót m??a do domu, szczer? spowied? dla niego i pojednanie z Panem Bogiem i z lud?mi oraz o Dary Ducha ?wi?tego dla Klaudii, Jolanty i Marka, o zdrowie dla Helenki, Wandy i Rudolfa, o pomoc duszom w czy??cu cierpi?cym, Matko wspieraj wszystkich, którzy w moich intencjach si? modl?. Amen.

 7. Matko Bo?a Nieustaj?cej Pomocy, natchnij adwokatk? i pokieruj ni?, gdyz sprawa jest bardzo skomplikowana i trudna.

 8. prosba o modlitwe
  Matko Naj?wi?tsza zanie? moje pokorne prosby do Swojego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa:

  O, drogi Jezu, wo?am do Ciebie, aby? obj??
  wszystkie Bo?e dzieci i okry? je
  Twoj? Najdro?sz? Krwi?.
  Niech ka?da kropla Twojej Krwi os?oni
  ka?d? dusz?, aby ochroni? j? od z?ego.

  Otwórz serca wszystkich, a zw?aszcza zatwardzia?ych dusz
  i tych, którzy Ci? znaj?, ale których splami?
  Grzech pychy, aby upadli i prosili o wype?nienie ich dusz
  ?wiat?em Twojej Mi?o?ci.

  Otwórz ich oczy, aby ujrzeli Prawd?, tak ?eby ?wit
  Twojego Bo?ego Mi?osierdzia wyla? si? na nich, okrywaj?c
  ich Promieniami Twojego Mi?osierdzia.

  Nawracaj wszystkie dusze poprzez ?aski, o które Ci?
  teraz Drogi Jezu prosz? o nawrócenie, przemian? ?ycia i serca dla Marka, szczer? spowied? dla niego, powrót do domu, odrodzenie ma??e?stwa i rodziny w prawdziwej mi?o?ci oraz o ?wiat?o Ducha ?wi?tego dla nas
  B?agam Ci? o Mi?osierdzie i ofiaruj? Tobie ten Dar Postu przez jeden dzie?
  Ka?dego tygodnia tego miesi?ca czerwca, na przeb?aganie za wszystkie grzechy.
  Amen.

 9. Pro?ba o modlitw? wstawiennicz?
  Prosz? o wstawiennictwo s?owami modlitwy Jabesa:

 10. Modlitwa dla o.Daniela
  Prosz? o gor?c? modlitw? w intencji u?wi?cenia kap?a?stwa,?wiat?o Ducha ?wi?tego i opiek? Matki Bo?ej Szkaplerznej dla ojca Daniela.
  Prosz? o mi?e Bogu owoce Jego rekolekcji,pielgrzymek ,spotka? otwartych i codziennej pos?ugi kap?a?skiej.Dzi?kuj?

  Beata

 11. Pro?ba o modlitw?
  Z serca prosz? o modlitw? w intencji zdrowia mojego m??a Jacka , ?ycia wiecznego mojego taty oraz szcz??liw? podró? dla mojej córeczki Dominiki

 12. pro?ba o modlitw?
  Matko Boska Nieustaj?cej pomocy, pomó? Magdalenie podj?? w?a?ciw? decyzj?. Obdarz j? intuicj?, aby w?a?ciwie oceni?a sytuacj? i nie pozwoli?a si? d?u?ej ok?amywa?. Spraw, aby z wyrozumia?o?ci? potraktowa?a Ann? i jej spraw?.

 13. bardzo prosze o modlitwe do ukochanej matki bozej, serca pana jezusa I ducha sw. z prosba o milosierdzie, laske I szczesliwe rozwiazanie problemow darka I eli bog zaplac

 14. Prosze o modlitwe za Grzegorza o uzdrowienie duchowe i psychiczne,uleczenie z nalogow i pokus,narwocenie–o pomoc Marcinowi w trudnych sprawach i o zdrowie–o ratowanie malzenstwa Magdy i Grzegorza,stalosc uczuc i zwiazku,pojednanie z Bogiem,gy nie zyli w grzechu–za Magde o uzdrowienie duchowe ,Dary Ducha sw. pomoc w trudnych sprawach–o pomyslne zakonczenie sprawy–o prace dla Teresy,Marcina,Emila–o potrzebne laski dla rodziny i ochrone przed zlem.

 15. Matko Boża całym sercem proszę o pomoc w bardzo trudnej trudnej sprawie Ty wiesz najlepiej co mnie bardzo boli.Boję się o rodzinę mojego syna mają bardzo ciężką sytuację finansową i materialną i jeszcze sądową.Mateńko ratój dopomóż im,żeby wybrnęli z tego nieszczęścia.Wierzę w Twoją cudowną pomoc wiem że wyprosisz mi łaski u Twego Syna Jezusa Miłosiernego On niczego Ci nie odmówi.

 16. Panie Jezu Proszę najpokorniej o cud uzdrowienia Jana i w intencji dusz Tobie wiadomych. Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Niech się spełnia Twoja przenajświętsza wola.
  Bóg zapłać

 17. Mateńko Ukochana pokornie błagam Cię o pomoc.Jutro moja córeczka Małgosia ma operację,bardzo Cię proszę Matko Pomocy Nieustającej,miej ją w swej opiece,aby operacja się udała iżeby tam nie znależli nic złego.Wstaw się za nią do Syna Twego Jedynego a Pana naszego.Jezu Ufam Tobie

 18. W INTENCJI DZIĘKCZYNIENIA PANU BOGU ZA DAR KATECHIZACJI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ O ŁASKĘ I DAR ODNALEZIENIA POWOŁANIA BOŻEGO W ŻYCIU, PRACY, MODLITWIE, MAŁŻEŃSTWA I SŁUŻBY BLIŹNIEMU
  O ŁASKĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO ORAZ MOCY, ŚWIATŁA I DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN BÓG ZAPŁAĆ â€œTrzymaj się zawsze mocno Kościoła świętego,ponieważ tylko on może dać ci prawdziwy pokój,posiadając Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie,który jest prawdziwym Księciem Pokoju” -O.Pio. W INTENCJI CIERPIĄCYCH O ŁASKĘ NAWRÓCENIA ORAZ ZDROWIE CIAŁA I DUSZY. AMEN BOG ZAPŁAĆ 10. W INTENCJI KONAJĄCYCH O ŁASKĘ KONANIA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ OFIAROWANIA TEGO CO BYŁO W PRZESZŁOŚCI BOŻEMU MIŁOSIERDZIU, CAŁĄ RZECZYWISTOŚĆ OFIARUJĘ KU ZBAWIENIU CZŁOWIEKA, A TO CO MNIE CZEKA ZAWIERZAM OPATRZNOŚCI BOSKIEJ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ â€œDaj mi o Jezu i zachowaj we mnie tę żywą wiarę, która kazałaby mi wierzyć i działać tylko dla Twojej miłości. A to jest pierwszy dar, który Ci składam” – Ojciec Pio. W INTENCJI O ŁASKĘ WCIELENIE SYNA BOŻEGO DOKONAŁO SIĘ W NAS SAMYCH. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PIĘKNEJ MIŁOŚCI DLA NAS. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PONAD 6 MLD LUDZI NA ZIEMII O ŁASKĘ POWOŁANIA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ

  W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI Francesco Forgione w dniu 127 ziemskich urodzin życia O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO FRANCESCO FORGIONE O ŁASAKI UWIELBIENIA PANA BOGA W NIEBIE I ŚWIĘTYCH. AMEN BÓG ZAPŁAĆ

 19. Panie Boże proszę Cię abym mogła znaleźć lepszą i godnie płatną pracę w moim zawodzie

 20. Matko Boża Nieustającej Pomocy proszę Cię gorąco o uzdrowienie,błogosławieństwo w małżeństwie, zdrowe dzieci, łaskę znalezienia pracy, nasze nawrócenie… Maryjo wspomóż nas.Amen

 21. Matko Boza Nieustajacej Pomocy, Niepokalana, prosze Cie uzdrow Szymona i Nataniela, prosze Cie za Jacka, Victorie, Daniela, Ole i Dorote, za nas i nasze rodziny, naszych bliskich, za wszystkich, ktorych otaczamy modlitwa, za wszystkie dzieci a takze za rzadzacych narodami i instytucjami, aby stali sie oddani Tobie calym sercem. Matko, Ty najlepiej wiesz, czego nam potrzeba, o to Cie w dniu Twojego swieta bardzo prosze.

 22. Matko Boża Nieustającej Pomocy proszę o łaskę zdrowia, ułożenia sobie życia, aby zakończyła się moja samotność oraz
  o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziców i w pracy oraz o pomoc finansową i znalezienie własnego mieszkania.

 23. Panie Jezu proszę Cię pokornie w intencjach Tobie wiadomych. Jezu ufam
  Tobie
  Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.

 24. Dziękując Bogu za otrzymane łaski proszę o
  modlitwę o uzdrowienie
  Zenony z choroby nowotworowej, o nawrócenie Anity i Piotra, o pracę
  dla
  Jarka, o zdrowie dla Marysi i Marka, o rozwiązanie trudnych spraw
  rodzinnych Agaty,o pracę dla Bożeny

 25. Damian Proszę bardzo bardzo o modlitwę za mnie aby zostały uleczone (uzdrowione) moje zatoki,abym został uleczony i uwolniony od lenistwa,abym zacoł bym pracować nad sobą i nad swoim życiem,abym zacoł bym działać w swoim życiu,aby moja psychika została uleczona i uwolniona,abym został bym uwolniony od wszelakich natręctw i fobii,abym został bym uwolniony od wszelkich klątw i uroków,abym został uwolniony od wszelkich przekleństw i osądów,abym naprał pewności siebie,abym został uwolniony od wszelkich kompleksów,abym został uleczony i uwolniony od wszelkich lęków,

  Z góry dziękuję za wszystkie modlitwy intęcjach moich.
  Bóg zapłać.

 26. Dziękując Bogu za otrzymane łaski proszę o modlitwę o uzdrowienie
  Zenony z choroby nowotworowej o dobre wyniki, o nawrócenie Anity i Piotra,
  o pracę dla Jarka i Bożeny, o zdrowie dla Marysi i Marka, o rozwiązanie
  trudnych spraw rodzinnych Agaty

 27. Matko Nieustającej Pomocy! Najukochańsza Matko! Pokornie i gorąco błagam o wstawiennictwo za Arturem, proszę o jego nawrócenie i potrzebne łaski, aby odstąpiły go złe zamiary względem siebie i odczuł moc Bożej Miłości, która zmieni jego życie, bo jedynie to go może uratować przed targnięciem się na siebie

 28. anie jezu zmiluj sie nadmoja i rodzina matko boza wyjednaj potrzebne laski
  dla nas upruejmnie prosze o wsparcie modlitewne z gory bog zaplac

 29. Z całego serca prosze o uzdrowienie dla 10 miesięcznej Amelki chorej na raka. Proszę też o zdrowie dla Piotrusia i dzieciątka mojej koleżanki Ilony.

 30. Proszę o modlitwę uwielbienia i dziękczynienia Bogu:
  – za Dorotę, która bardzo potrzebuje leczenia w szpitalu psychiatrycznym, a na własne życzenie wypisała się z niego;
  – za Gosię, która w środę ma 50 urodziny i z prośbą o wszystkie łaski z Nieba przez ręce Maryi;
  – za relacje Asi, Sławka, Rafała, Marzeny wg woli Bożej;
  – za nastoletnią moją bratanicę Patrycję z racji imienin o bliskość z Jezusem i Maryją i błogosławieństwo dla jej rodziców;
  – za Roberta i Sylwię o głębokie odczucie Bożej Miłości i uwolnienie o strachu przed dzieckiem;
  – o uwolnienie Pauliny i Alicji;
  – o przebaczenie i pojednanie miedzy skłóconymi członkami mojej rodziny;
  – o powrót do Kościoła dla babci Marianny;
  – za Gracjana, Mariusza;
  – za Marka, Henryka, Ireneusza, Czesława, Mariusza, Zbigniewa, Krzysztofa i chwałę Nieba;
  – o Boży pokój w sercach dla Ani i Iwony.

 31. Bardzo proszę o modlitwę o potrzebne łaski dla o. Piotra, o. Samuela, ks. Tadeusza, ks. Jacka, s. Weroniki i Agnieszki.
  Bóg zapłać!

 32. O modlitwę w intencji uwolnienia i uzdrowienia mojej osoby oraz dziewczyny o imieniu Ewa.
  O odwagę i męstwo oraz miłość.
  Oraz za Koleżankę w,której widzę „Iskierkę Miłości” aby moja relacją z Nią Płynełą z Miłości.

  Szymon z Warmi i Mazur +
  z Panem Bogiem +

Leave a Reply